Doplnenie sústavy Natura 2000 - vedecký návrh

Mapy distribúcie jednotlivých typov biotopov a druhov

V rámci projektu "Príprava vedeckého návrhu na doplnenie sústavy Natura 2000 v panónskom a alpínskom biogeografickom regióne" budeme postupne zverejňovať distribučné mapy jednotlivých typov biotopov a druhov, pre ktoré sa uskutočnil zber údajov. Budeme veľmi radi, ak nám k uvedeným distribučným zoznamom pošlete Vaše pripomienky.


Mapy distribúcie lesných typov biotopov

Mapy distribúcie nelesných typov biotopov

Mapy distribúcie druhov rastlín

Mapy distribúcie druhov živočíchov

Návrh území na doplnenie sústavy Natura 2000

Mapa finálneho návrhu území (stav k 31.3.2011)