Ls5.2 Kyslomilné bukové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

9110 - Luzulo-Fagetum beech forests

Zväz:

Luzulo-Fagion Lohmeyer et R.Tx in R.Tx. 1954

Asociácie:

Calamagrostio villosae-Fagetum Mikyška 1972; Luzulo-Fagetum Meusel 1937; Poo chaixii-Fagetum Šomšák 1979

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - Centre-East
Panónsky:

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— MICHALKO, J., MAGIC, D., BERTA, J., RYBNÍČEK, K., RYBNÍČKOVÁ, E., MAGLOCKÝ, Š., ŠPÁNIKOVÁ, A., (1985) : Geobotanická mapa ČSSR, SSR, map. a text. časť - Veda Bratislava geobotanika Slovenska - potenciálna vegetácia, rekonštruovaná vegetácia atlas.

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

— THAURONT, M., STALLEGGER, M. 2008: Management of Natura 2000 habitats - Luzulo-Fagetum beech forests - 9110.European Commision - Technical Report 2008 22/24, 30p.

— WILLNER, W., MOSER, D., GRABHERR, G., 2004: Alpha and Beta Diversity in Central European Beech Forests.Fitosociologia vol. 41 (1) suppl. 1: 15-20, 2004

— DRAŽIL, T. 2009: nepublikované dáta

— JASÍK, M. 2009: nepublikované dáta

— CIRIAKOVÁ, A., HEGEDÜŠOVÁ, K., 2003: Lesné spoločenstvá severozápadnej časti Štiavnických vrchov. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 25: 185 – 198, 2003

— TERRAY, J., SITÁŠOVÁ, E.,2003: Poznámky k botanickým pomerom západnej časti CHKO Východné Karpaty. Zborník referátov z XXVII Východoslovenského TOP

— SMOPAJ, ŠOP SR, SAŽP SR, MŽP SR 2009: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk