Ls1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91F0 - Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris)

Zväz:

Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928, podzväz Ulmenion Oberd.1953

Asociácie:

Fraxino-Populetum Jurko 1958; Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1963; Ficario-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecká-Komaś 1952; Querco pendunculiflorae-Populetum tremuli Šomšák et Háberová 1979; Lithospermo-Ulmetum carpinifoliae Džatko 1972

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD - One additional site
Panónsky:IN MOD - River Váh

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— KUKLA, J., SCHIEBER, B., KUKLOVÁ, M. 2003 -Natural reserve Chynoranský Luh its ecology and biometry of dominant herb populations. In Ekologia lesa, stav a perspektívy, Zvolen, 18. – 19. 9. 2003. Zvolen: ÚEL SAV, poster

— SMOPAJ, ŠOP SR, SAŽP SR, MŽP SR 2009: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

— PETLUŠ, P., VANKOVÁ, V. - Analýza okrajovej zóny lesného ekosystému - 8. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 18. - 19. 4. 2007, FPV UKF Nitra

— MÁJEKOVÁ, M., VYKOUKOVÁ, I., 2008 - Asociácia Fraxino-Populetum v lužných lesoch JV časti "Veľkej" Bratislavy.

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L., Olšovský, T.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk