Ls2.2 Dubovo-hrabové lesy panónske

NATURA 2000 AnnexI code:

91G0* - Pannonic woods with Quercus petrae and Carpinus betulus

Zväz:

Carpinion Issler 1931, podzväz Querco robori-Carpinenion J. etM. Michalko 1985

Asociácie:

Primulo veris-Carpinetum Neuhäusl et Neuhäuslová ex Neuhäuslová-Novotná 1964; Polygonato latifolii-Carpinetum J. Michalko, Džatko 1965; Querco robori-Carpinetum Soó et Pócs 1957

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res - aim for at least 60% coverage
Panónsky:IN MOD - Linked to 6240

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L., Olšovský, T.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk