Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91H0* - Pannonian woods with Quercus pubescens

Zväz:

Quercion pubescenti-petraeae Br.-Bl. 1932

Asociácie:

Pruno mahaleb-Quercetum pubescentis Jakucs et Fekete 1957; Corno-Quercetum Máthé et Kovács 1962; Seslerio-Quercetum pubescentis (Futák 1960) Chytrý 1994

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res - aim for at least 60% coverage
Panónsky:

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— CHYTRÝ, M., 1994: Xerothermic oak forests in the middle Váh Basin and the southern part of the Strážovská hornatina Upland, Slovakia. – Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biol. 22 – 23 (1992 – 1993): 121 – 134.

— GALVÁNEK, D., 1999 - nepublikované dáta

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

— SMOPAJ, ŠOP SR, SAŽP SR, MŽP SR 2009: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk