Ls3.3 Dubové nátržníkové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91I0* - Euro-Siberian steppe woods with Quercus spp.

Zväz:

Potentillo albae-Quercion Jakucs in Zólyomi 1967

Asociácie:

Frangulo alni-Quercetum roboris-petraeae J. Michalko 1986

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res - aim for at least 60% coverage
Panónsky:IN MOD

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn.29: 124–129

— ROLEČEK, J., 2005: Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia, Praha, 77: 241–261, 2005

— ROLEČEK,J., 2007 - Vegetace subkontinentálních doubrav ve stťední a východní Evropě. Dizertační práce, Masarykova Univerzita Brno, Brno, 203p.

— MICHALKO, J., 1991: Lesné spoločenstvá Košickej kotliny (so zreteľom na ostatné kotliny a priľahlé nížiny slovenských Karpát). – Acta Bot. Slov., A, 11: 1 – 135.

— JURKO, A., (1965): Potentillo albae-Quercetum při Prešove. – Biológia 20: 55–58.

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk