Ls3.5.2 Sucho a kyslomilné dubové lesy - časť B

NATURA 2000 AnnexI code:

91I0* - Euro-Siberian steppe woods with Quercus spp.

Zväz:

Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs 1960

Asociácie:

Genisto pilosae-Quercetum petraeae Zólyomi et al. ex Soó 1963

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res - aim for at least 60% coverage
Panónsky:

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— MIKUŠKA, B. Acidofilné dubové lesy na Slovensku. Konference České botanické společnosti. “Doktorandské inspirace v botanice”, Praha, 20.-21. 11. 2004 - prednáška

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk