Ls3.2 Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku

NATURA 2000 AnnexI code:

91I0* - Euro-Siberian steppe woods with Quercus spp.

Zväz:

Aceri tatarici-Quercion Zólyomi 1957

Asociácie:

Quercetum pubescenti-roboris (Zólyomi 1957) Michalko et Džatko 1965; Convalario-Quercetum roboris Soó 1934; Carici fritschii-Quercetum roboris Chytrý et Horák 1997; Festuco-Quercetum roboris Soó 1934; Melampyro bohemici - Quercetum (Kollár 2003, 2004, Javornická 2006)

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:IN MOD

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— ROLEČEK, J., 2004:Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-Quercetum roboris na Záhoří.Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 163 – 176, 2004

— ROLEČEK, J., 2005: Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia, Praha, 77: 241–261, 2005

— ROLEČEK,J., 2007 - Vegetace subkontinentálních doubrav ve stťední a východní Evropě. Dizertační práce, Masarykova Univerzita Brno, Brno, 203p.

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L., Olšovský, T.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk