Ls3.4 Dubovo-cerové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91M0 - Pannonian-Balkanic turkey oak – sessile oak forests

Zväz:

Quercion confertae cerris Horvat 1954

Asociácie:

Quercetum petraeae-cerris Soó 1957 s. l.

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MAJOR
Panónsky:IN MOD G - Southern Centre , linked to 6240 and 91G0

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— ROLEČEK, J., 2005: Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia, Praha, 77: 241–261, 2005

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk