Ls6.1 Lišajníkové borovicové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91T0 - Central European lichen pine forests

Zväz:

Dicrano-Pinion (Libbert 1933) Matuszkiewicz

Asociácie:

Dicrano-Pinetum Preising et Knapp ex Oberdorfer 1957 (Ls6.1); Cladonio rangiferinae-Pinetum sylvestris Kobendza 1930 (Ls6.1); Pleurozio schreberi-Pinetum cult. Šomšáková 1988

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:?

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— ŠOMŠÁK, L., ŠIMONOVIČ, V., KOLLÁR, J., 2004:Phytocoenoses of pine forests in the central part of the Záhorská nížina Lowland. Biologia, Bratislava, 59/1: 101|113, 2004

— KELLY,D. L., CONNOLLY, A., 2000: A Review of the plant communities associated with Scots Pine (Pinus sylvestris L.) in Europe, and an evaluation of putative indicator/specialist species. Invest. Agr.: Sist. Recur. For.: Fuera de Serie n.º 1-2000

— MIKUŠKA, B., 2005: Syntaxonómia dubovo-borovicových kultúrnych lesov na Borskej nížine. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 27: 157 – 169, 2005

— ŠKODOVÁ, I., HEGEDÜŠOVÁ, K., 2006: Charakteristika biotopov navrhovaných území európskeho významu Bahno a Vanišovec.Bull. Slov. Bot. Spoločn., roč. 28: 249–260, 2006

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L., Olšovský, T.
Recenzent:Ujházy, K.
Poznámka:Biotop doteraz nebol zaradený v referenčnom zozname, ale podľa nových poznatkov sa jeho výskyt preukázal na Záhorskej nížine. Časť Ls6.1, alebo vyčleniť nový Ls6.4.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk