Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

9180* - Tilio-Acerion forests of slopes, screes and ravines

Zväz:

Tilio-Acerion Klika 1955

Asociácie:

Aceri-Carpinetum Klika 1941; Lunario-Aceretum Schlüter in Grüneberg et Schlüter 1957; Scolopendrio-Fraxinetum Schwickerath 1938; Arunco-Aceretum Moor 1952; Mercuriali-Fraxinetum (Klika 1942) Husová in Moravec et al.1982; Seslerio albicantis-Tilientum cordatae Chytrý et Sádlo 1997; Mercuriali-Tilietum Zólyomi et Jakucs 1958; Lunario-Abietetum Fajmonová 1984; Tilio cordatae-Abietetum Šomšák 1992

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD - Linked to 9110
Panónsky:

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29:124–129

— MICHALKO, J., MAGIC, D., BERTA, J., RYBNÍČEK, K., RYBNÍČKOVÁ, E., MAGLOCKÝ, Š., ŠPÁNIKOVÁ, A., (1985) : Geobotanická mapa ČSSR, SSR, map. a text. časť - Veda Bratislava geobotanika Slovenska - potenciálna vegetácia, rekonštruovaná vegetácia atlas.

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

— DRAŽIL, T., 2009 - nepublikované dáta

— POLÁK, P., 2009 - nepublikované dáta

— MIŠKOVIC, J., DÚBRAVCOVÁ, Z., 2003: Zmeny v lesných spoločenstvách na Devínskej Kobyle (JZ Slovensko). Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 25: 157 – 168, 2003

— SMOPAJ, ŠOP SR, SAŽP SR, MŽP SR 2009: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

— JASÍK, M., 2009 - nepublikované dáta

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk