Ls3.6 Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

9190 - Old acidophilous oak woods with Quercus robur on sandy plains

Zväz:

Genisto germanicae-Quercion Neuhäusl et Neuhäuslová-Novotná 1967

Asociácie:

Molinio arundinacae-Quercetum Samek 1962

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:?
Panónsky:IN MOD - 1 site - Gbelský les

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— ŠKODOVÁ, I., HEGEDÜŠOVÁ, K., 2006: Charakteristika biotopov navrhovaných území európskeho významu Bahno a Vanišovec.Bull. Slov. Bot. Spoločn., roč. 28: 249–260, 2006

— ROLEČEK, J., 2004:Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-Quercetum roboris na Záhoří.Bulletin Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 26: 163 – 176, 2004

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L., Olšovský, T.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk