Ls7.1 Rašeliniskové brezové lesíky

NATURA 2000 AnnexI code:

91D0* - Bog woodland

Zväz:

Betulion pubescentis Lohmayer et R.Tx. In R.Tx. 1955

Asociácie:

Betuletum pubescentis R.Tx. 1937

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res - Check representation of best sites
Panónsky:?

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— STANOVÁ, V. (ed.), 2000: Rašeliniská Slovenska. Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 194 p.

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— VALACHOVIČ, M., 2008 - http://sbs.sav.sk/atlas/detail.php?rowid=426

— DÍTĚ, D., 2009 - nepublikované dáta

— JASÍK, M., 2009 - nepublikované dáta

— ŠTRUPL, L., OLŠOVSKÝ, T., 2009 - nepublikované dáta

— BROZ 2009: www.sands.broz.sk

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L., Dítě, D., Olšovský, T.
Recenzent:Ujházy, K.
Poznámka:V panónskom regióne nebol zaradený do referenčného zoznamu, nové poznatky však potvrdili výskyt v tomto regióne

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk