Ls7.3 Rašeliniskové smrekové lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91D0* - Bog woodland

Zväz:

Piceion excelsae Pawlowski in Pawlowski et al.1928

Asociácie:

Sphagno palustris-Piceetum (Svoboda 1939) Šomšák 1979

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res - Check representation of best sites
Panónsky:

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— STANOVÁ, V. (ed.), 2000: Rašeliniská Slovenska. Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 194 p.

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Dítě, D.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk