Ls1.1 Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91E0* - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Zväz:

Salicion albae Soó 1930

Asociácie:

Salici-Populetum (R.Tx. 1931) Meijer Drees 1936; Salicetum albae Issler 1926

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:IN MOD

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— SMOPAJ, ŠOP SR, SAŽP SR, MŽP SR 2009: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

— PIŠÚT, P., UHERČÍKOVÁ, E., BŘÍZOVÁ, E., HAMERLÍK, L., ČEJKA, T., 2007: Príspevok k poznaniu genézy a súčasnej diverzity mäkkých lužných lesov na žitnom ostrove.

— BROZ 2003 - 2007: http://www.dunaj.broz.sk/lesy/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=70

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk