Ls1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91E0* - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Zväz:

Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928, podzväz Alnenion glutinoso-incanae Oberd.1953

Asociácie:

Stellario-Alnetum glutinosae Lohmayer 1957; Arunco sylvestris-Alnetum glutinosae R.Tx. 1957; Carici remotae-Fraxinetum Koch ex Faber 1936

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:IN MOD

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

— HRIVNÁK, R., KOCHJAROVÁ, J., BLANÁR, D., ŠOLTÉS, R., 2009 - Jelšové lesy na Muránskej planine – zhrnutie súčasných fytocenologických poznatkov. REUSSIA 5, 1–2, 23–33

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

— BABICOVÁ, D., 2007 - Prípotočné lužné lesy Považského Inovca. 8. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 18. – 19. 4. 2007, FPV UKF Nitra

— SMOPAJ, ŠOP SR, SAŽP SR, MŽP SR 2009: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

— CHUDOBA, A. 1974 - Ako vznikla Hôršianska dolina - Sedemdesiatsedem povestí spod Slovenskej brány

— POLÁK, P., 2009 - nepublikované dáta

— ŠTRUPL, L., 2009 - nepublikované dáta

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P., Štrupl, L.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk