Ls1.4 Horské jelšové lužné lesy

NATURA 2000 AnnexI code:

91E0* - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Zväz:

Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928

Asociácie:

Alnetum incanae Lüdi 1921; Cardamino amarae-Alnetum incanae Šomšák 1961; Piceo-Alnetum Rubner ex Oberd. 1957

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:Sci Res
Panónsky:

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— SMOPAJ, ŠOP SR, SAŽP SR, MŽP SR 2009: Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

— POLÁK, P., JASÍK, M., TUŽINSKÝ, J., VYSOKÝ, J., 2009: Predvýber lokalít na mapovanie pralesov Slovenska. FSC Slovensko Banská Bystrica. Analýza po prvom kroku na základe podkladových dát - NLC 2008 - digitálna lesnícka typologická mapa SR - podklad pre digitalizáciu - lesnícka typologická mapa jednotlivých LHC v M 1:5000 a NLC 2009 - databáza a digitálna mapa Opis lesných porastov Lesných hospodárskych plánov z rokov 1998 - 2008 pre územie SR okrem LHC v pôsobnosti VLaM Pliešovce

— HEGEDÜŠOVÁ, K., (2007): Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. – Bull. Slov. Bot. Spoločn. 29: 124–129

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Dražil, T., Jasík, M., Polák, P.
Recenzent:Ujházy, K.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu polak@daphne.sk