6210 Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží

NATURA 2000 AnnexI code:

6210 - Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco Brometalia) (*important orchid sites)

Biotop podľa katalógu biotopov:

Tr1 - Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte

Zväz(y):

Festucion valesiacae Klika 1931; Bromion erecti Koch 1926; Cirsio-Brachypodion pinnati Hadač et Klika 1944; Koelerio-Phleion phleoidis Korneck 1974

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -
Panónsky:IN MOD - Especially for orchid rich site

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Informačný Systém Lúk DAPHNE - Mapovanie travobylinnej vegetácie Slovenska

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Dítě, D., Vlčko,J.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk