6230* Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

NATURA 2000 AnnexI code:

6230* - Species-rich Nardus grasslands, on siliceous substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe)

Biotop podľa katalógu biotopov:

Tr8 - Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Zväz(y):

Nardion strictae Br.-Bl. 1926; Nardo-Agrostion tenuis Sillinger 1933; Violion caninae Schwickerath 1944; Nardo-Juncion squarrosi (Oberd. 1957)

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Informačný Systém Lúk DAPHNE - Mapovanie travobylinnej vegetácie Slovenska

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Lasák, R.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk