6250* Panónske travinnobylinné porasty na spraši

NATURA 2000 AnnexI code:

6250* - Pannonic loess steppic grasslands

Biotop podľa katalógu biotopov:

Tr3 - Panónske travinnobylinné porasty na spraši

Zväz(y):

Festucion valesiacae Klika 1931

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:IN MOD - NGO proposal (Sovie vinohrady)

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:P. Eliáš

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk