6430 Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa

NATURA 2000 AnnexI code:

6430 - Hydrophilous tall herb fringe communities of plains and of the montane to alpine levels

Biotop podľa katalógu biotopov:

- Br6 - Brehové porasty deväťsilov
- Br7 - Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek
- Al5 - Vysokobylinné spoločenstvá alpínskeho stupňa k
- Lk5 - Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach

Zväz(y):

Petasition officinalis Sillinger 1933; Rumicion alpini Rübel ex Klika in Klika et Hadač 1944; Senecionion fluviatilis R.Tx. 1950; Delphinion elati Hadač 1962; Adenostylion Br.-Bl.1926; Dryopteridi-Athyrion distentifolii Holub in Holub et al. ex Sýkora et Štursa 1973; Calthion R.Tx. 1937 - podzväz Filipendulenion (Lohmeyer in Oberd. et al. 1967) Balátová-Tuláčková 1978

Závery biogeografických seminarov:

Alpský: -
Panónsky:IN MOD G - W, Danube lowlands

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D., Lasák, R.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk