3130 Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea

NATURA 2000 AnnexI code:

3130 - Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoeto-Nanojuncetea

Biotop podľa katalógu biotopov:

Vo1 - Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-Nanojuncetea

Zväz(y):

Littorellion uniflorae Koch ex R.Tx. 1937; Eleocharition acicularis Pietsch 1967; Eleocharition soloniensis Philippi 1968; Radiolion linoidis Pietsch 1973; Nanocyperion flavescentis Koch ex Libert 1932

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - West and South
Panónsky:SCI RES - Check especially in West

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Milan Vlachovič

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk