7220* Penovcové prameniská

NATURA 2000 AnnexI code:

7220* - Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)

Biotop podľa katalógu biotopov:

Pr3 - Penovcové prameniská

Zväz(y):

Cratoneurion commutati Koch 1928

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - West – border with CZ
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Galvánek, D.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk