3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

NATURA 2000 AnnexI code:

3150 - Natural euthrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition-type vegetation

Biotop podľa katalógu biotopov:

Vo2 - Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition

Zväz(y):

Lemnion minoris De Bolós et Masclans 1955; Utricularion vulgaris Passarge 1964; Hydrocharition Rübel 1933; Potamion lucentis Rivas-Martiínez 1973; Potamion pusilli Hejný 1978; Nymphaeion albae Oberd. 1957

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -  
Panónsky:  -  

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Hrivnák, R., Oťahelová, H.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk