3230 Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica)

NATURA 2000 AnnexI code:

3230 - Alpine rivers and their ligneous vegetation with Myricaria germanica

Biotop podľa katalógu biotopov:

Br3 - Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou (Myricaria germanica)

Zväz(y):

Salicion incanae Aichinger 1933; Salicion eleagno-daphnoidis (Moor 1958) Grass in Mucina et al. 1993

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD G - North (also check in East)
Panónsky: -

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Zaliberová, M.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk