3260 Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

NATURA 2000 AnnexI code:

3260 - Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion vegetation

Biotop podľa katalógu biotopov:

Vo4 - Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Zväz(y):

Ranunculion fluitantis Neuhäsl 1959

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD -  
Panónsky:  -  

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

Žiadne zdroje údajov

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Hrivnák, R., Oťaheľová, H.

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu galvanek@daphne.sk