Nelesné typy biotopov

Kód Slovenský názov biotopu Alpínsky bioregión Panónsky bioregión
rozhodnutie komentár rozhodnutie komentár
2340*Vnútrozemské panónske pieskové duny  IN MOD1 site to be added
3130Oligotrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae a /alebo Isoeto-NanojunceteaIN MOD GWest and SouthSci ResCheck especially in West
3140Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chárSci Res Sci Res 
3150Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo HydrocharitionIN MOD   
3160Prirodzené dystrofné stojaté vody Sci Res 
3220Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehovIN MOD   
3230Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckouIN MOD GNorth (also check in East)  
3240Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia so Salix eleagnosIN MOD   
3260Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-BatrachionIN MOD   
3270Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p.IN MOD IN MOD GEast
40A0*Xerotermné kroviny  IN MOD GDanube lowlands - east arround river Hron and Krupinska planina
6110*Pionierske porasty na plytkých karbonátových a bázických substrátoch zväzu Alysso-Sedion albiSci Res and IN MIN   
6210Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (*dôležité stanovištia Orchideaceae)IN MOD IN MODEspecially for orchid rich site
6230*Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráteIN MOD 
6240*Subpanónske travinnobylinné porastyIN MOD GMore sites in WestIN MOD GTo West of existing sites (Krupinská planina, Cerová vrchovina and surrodings areas)
6250*Panónske travinnobylinné porasty na spraši  IN MODNGO proposal (Sovie vinohrady)
6260*Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch  IN MOD GEspecially Danube lowlands around Sereď
6410Bezkolencové lúkyIN MOD & Sci Res   
6430Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa  IN MOD GW, Danube lowlands
6510Nížinné a podhorské kosné lúkyIN MOD IN MOD 
7140Prechodné rašeliniská a trasoviskáSci Res   
7210*Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae  IN MAJOR1 site - Hroboňovské rybníky
7220*Penovcové prameniskáIN MOD GWest – border with CZ  
7230Slatiny s vysokým obsahom bázSci Res   
legenda:
* (star) -> Priority habitat
SUF -> Sufficient -> No further sites needed
IN MIN -> Insufficient minor -> More sites required but habitat is present on sites already proposed for other habitats/species
IN MOD -> Insufficient moderate -> One or a few additional sites (or maybe extension to sites) required.
IN MAJOR -> Insufficient major -> No sites proposed at present and a significant effort required
Sci Res -> Scientific reserve -> A definite conclusion is not possible: need to investigate/clarify a scientific issue – interpretation of habitat, controversial presence of species, etc.
G -> Geographical -> Used to qualify an IN MOD. Indicates that the insufficiency is mainly linked to the bad geographical coverage of proposed sites – e.g. more sites needed in north-east
? -> Scientific reserve in the reference list -> No conclusion for the time being; check presence of species in the Biogeographical region