Gobio albipinnatus

NATURA 2000 AnnexII code:

1124 - Gobio albipinnatus


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD - Add ‘stepping-stone’ sites and additional areas
Panónsky:IN MOD G - 1 site to be added : Danube with HU border

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Hajdú J., Pekárik L., 2008: Ichtyofauna dolného úseku povodia Žitavy. Folia faunistica Slovaca 14, 11: 81-87.

— Koščo J., Juhász L., Košuth P., Košuthová L., Pekárik L., 2006: Stav chránených a inváznych druhov rýb v ichtyocenózach Bodvy. Natura Carpathica 47: 131-142.

— Koščo J., Košuth P., Košuthová L., Pekárik L., 2006: Ichtyologický prieskum Tople, Ondavy a Hornádu. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis 41: 41-47.

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Pekárik L., Košuthová L., 2007: Výskyt chránených a inváznych druhov rýb v povodí Ipľa. Natura Carpathica 48: 141-152.

— Koščo J., Pekárik L., 2007: Povodie Uhu na Slovensku. in: Švátora (ed.) Sborník referátů z X. České ichtyologické konference: 74-79.

— Koščo J., Pekárik L., 2008: Zhodnotenie akvatických biotopov povodia Laborca s dôrazom na výskyt chránených a inváznych druhov rýb. Natura Carpathica 49: 107-126.

— Koščo J., Pekárik L., 2010, nepubl.

— Koščo J., Pekárik L., Nowak M., Košuthová L., 2008: Dirnálne zmeny v spoločenstvách rýb nížinných riek Východného Slovenska. In: Kopp R. (ed.) Sborník referátů konference s medzinárodní účastí, Brno 3. a 4. prosince 2008: 126-131.

— Pekárik L., Hajdu J., nepubl.

— Pekárik L., Tomeček J., 2008: Ichtyofauna Záhorskej nížiny. Folia faunistica Slovaca 13, 7: 39-47.

— Pekárik L., Tomeček J., nepubl.