Barbus meridionalis

NATURA 2000 AnnexII code:

1138 - Barbus meridionalis


Skupina:Fish

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:IN MOD + Sci Res
Panónsky:IN MOD / Sci Res

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Recenzent:Jaroslav Andreji

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Beleš, P., Chládecký, B., Krajč, T.,: 2006: Inventarizačný výskum ichtyofauny – správa z prieskumu za rok 2006, SRZ – Rada Žilina

— Koščo J., Holčík J., 2008: Anotovaný Červený zoznam mihúľ a rýb Slovenska – VERZIA 2007, Biodiverzita ichtyofauny ČR (VII): 119–132

— Koščo J., Košuth P., Košuthová L., Pekárik L., 2006: Ichtyologický prieskum Tople, Ondavy a Hornádu. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis 41: 41-47.

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Pekárik L., Košuthová L., 2007: Výskyt chránených a inváznych druhov rýb v povodí Ipľa. Natura Carpathica 48: 141-152.

— Koščo J., Lusk S., Košuthová L., Pekárik L., 2009: Ichtyologický prieskum povodia Dunajca. Acta Prešoviensis, Folia Oecologica 1: 102-110.

— Koščo J., Pekárik L., 2008: Zhodnotenie akvatických biotopov povodia Laborca s dôrazom na výskyt chránených a inváznych druhov rýb. Natura Carpathica 49: 107-126.

— Koščo J., Pekárik L., 2010, nepubl.

— Koščo J., Pekárik L., nepubl.

— Pekárik L., Pindjak D., 2009: Mrena škvrnitá v povodí Váhu. Poľovníctvo a rybárstvo 61,12: 88.