Mustela eversmannii

NATURA 2000 AnnexII code:

2633 - Mustela eversmannii


Skupina:Mammal

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:IN MAJOR

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Anton Krištín, Peter Urban
Poznámka:Na základe nových poznatkov o rozšírení druhu je potrebné doplniť druh do ref. zoznamu pre alpský bioregión a navrhnúť lokality

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— Babó, T., 1971 - nepubl.

— Balga J., 2009 - nepubl.

— Beneš B. & Hanák F., 2004: Kraniometrická charakteristika a rozšíření tchora tmavého (Mustela putorius Linnaeus, 1758) a tchoře stepního (Mustela eversmannii Lesson, 1827) ze zbírek Slezského zemského muzea v Opavě. Čas. Slez, Muz. Opava (A), 53: 109-120

— Binder P., 1978 - nepubl.

— Binder P., 1985: Prehľad stavovcov (Vertebrata) zistených počas II. západoslovenského TOP na vybraných lokalitách okresu Komárno, pp. 77-92. In: Prehľad odborných výsledkov Zsl. tábor ochrancov prírody, zväzok I. Bratislava, 104 pp

— Cengel K., 1975 - nepubl.

— Demeter G., 1953 - nepubl.

— Ferianc O., 1949. K. Kostroň: Tchoř stepní čili eversmannuv (Putorius eversmanni Lesson 1827), nový a znane rozšířený člen zvířeny Československa. Přírodovědný zborník 4: 174-175

— Kratochvíl J., 1962: Dvě poznámky ke znalostem o tchoři světlém v ČSSR. Zoologické listy 11, 3: 213-226

— Krištín A. - nepubl.

— Krištín A. (v tlači): Tchor stepný Mustela eversmannii. In: Cicavce Slovenska: rozšírenie, ekológia a ochrana

— Kušík P., 2002 - nepubl.

— Lengyel J., 2001 - nepubl.

— Mošanský A., 1984: Teriofauna východného Slovenska a katalóg mammaliologických zbierok Východoslovenského múzea. III. časť (Carnivora 2.). Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach, Prírodné vedy 24: 105-125

— Mráz, F., 1973: Kraniometrické porovnanie populácií tchora obyčajného (Putorius putorius Linnaeus, 1758) a tchora stepného (Putorius eversmanii, Lesson 1827) na Slovensku. Diplomová práca, PriFUK, Bratislava, 55 pp

— Noga M., 2000 - nepubl.

— Noga M., 2004 - nepubl.

— Obuch J. & Darola J., 1980: Poznatky o zložení a vývoji teriofauny Gaderskej doliny na základe osteologických nálezov. Ochrana prírody, Výskumné práce z ochrany prírody 3C: 323-354

— Obuch J., 1976 - nepubl.

— Obuch J., 1985: K potrave výra skalného (Bubo bubo) v okrese Považská Bystrica, pp. 103-108. In: Galvánek J. & Gregor J. (eds.), XIX. tábor ochrancov prírody 1983, Prehľad odborných výsledkov. ÚV SZOPK, OK ONV, Bratislava, Považská Bystrica, 141 pp

— Privrel M., 1977 - nepubl.

— Richweiss F. - coll. Trenčianske múzeum, 1973 - nepubl.

— Richweiss F. - coll. Trenčianske múzeum, 1980 - nepubl.

— Sládek J., 1958: Tchor plavý - Putorius eversmanni Lesson na severnej strane Belanských Tatier. Biológia, Bratislava 13, 8: 621-624

— Štollmann A., 1961 - nepubl.

— Štollmann A., 1973 - nepubl.

— Víťaz V., 1984 - nepubl.

— Víťaz V., 1986 - nepubl.

— Volf A. , Chavko J., 1968-1995 - nepubl.

— Zach, P. , 1962-1978 - nepubl.