Rhinolophus hipposideros

NATURA 2000 AnnexII code:

1303 - Rhinolophus hipposideros


Skupina:Mammal-Chiroptera

Závery biogeografických seminarov:

Alpský:
Panónsky:IN MOD G - East Slovakia, central part of South Slovakia

Mapa rozšírenia (kliknite pre zväčšenie):

Autori:Peter Bačkor, Marcel Uhrin
Recenzent:Peter Kaňuch

Mapa rozšírenia vo veľkom rozlíšení v PDF fromáte (kliknite pre stiahnutie 23MB!!!)

Prípomienky k mape rozšírenia posielajte na adresu janak@daphne.sk

Zdroje údajov pre mapu rozšírenia:

— BAČKOR P. & SLOVIAK M., 2008: Diverzita netopierov Zvolenskej kotliny – I. netopiere v ľudských sídlach. Pp.: 144–154. In: TURISOVÁ I., MARTINCOVÁ E. & BAČKOR P. (eds): Výskum a manažment zachovania prírodných hodnôt Zvolenskej kotliny. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie (17. 10. 2008, Banská Bystrica). Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ústav vedy a výskumu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici & Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav, Banská Bystrica & Zvolen, 236 pp.

— BAČKOR P., 2006: Nové zimoviská netopierov na južnej strane Nízkych Tatier (Slovensko). Vespertilio, 9–10: 3–8.

— BAČKOR P., 2006: Prieskum podkrovných priestorov kostolov v okresoch Banská Bystrica a Brezno. Správa, 3 pp. [Depon. in Správa NAPANT, Banská Bystrica]

— BAČKOR P., 2007: Faunistické údaje z regiónu čipkárskych obcí Horehronia s dôrazom na chránené druhy stavovcov – obojživelníky, plazy a cicavce. Pp.: 114–123. In: HRONČEK P. & MALINIAK P. (eds): Krajina, história a tradície čipkárskych obcí Horehronia. Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 308 pp.

— BAČKOR P., 2007: Zimný monitoring netopierov v okresoch BB a BR, sezóna 2006–2007. Správa, 1 pp. [Depon. in Správa NP Muránska planina, Revúca]

— BAČKOR P., UHRIN M. & BENDA P., 2007: Netopiere v podkrovných priestoroch Horehronia. Vespertilio, 11: 3–12.

— BAČKOR P., URBAN P., UHRIN M. & BITUŠÍK P., 2008: K stavovcom (Vertebrata) širšieho okolia vodnej nádrže Teplý vrch (Rimavská kotlina, Revúcka vrchovina – Južné Slovensko). Gemer-Malohont, 4: 43–51&173–175.

— BAČKOR P., VIŠŇOVSKÁ Z., UHRIN M., GRESCH A. & URBAN P., 2010: Prehľad nálezov netopierov (Chiroptera) a chiropterologická bibliografia Národného parku Nízke Tatry (stredné Slovensko). Vespertilio, in prep.

— BOBÁKOVÁ L., 2004: Chiropterologický výskum Dobšinskej ľadovej jaskyne a jaskyne Domica v roku 2003. Aragonit, 9: 40–41.

— BOBÁKOVÁ L., 2006: Niekoľko poznámok k druhovému spektru netopierov Liskovskej jaskyne. Aragonit, 11: 19–20.

— BOĎOVÁ M. & OBUCH J., 2006: Netopiere (Chiroptera) v budovách Turca. Vespertilio, 9–10: 27–32.

— BUČKO A., 2003: „Krumpľové jamy” na Čiernom dieli. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 34(3): 20–21.

— CEĽUCH M. (ed.), BAČKOR P., BRYNDZA P., DANKO Š., FULÍN M., LEHOTSKÁ B., LEHOTSKÝ R., MATIS Š., PJENČÁK P., UHRIN M. & VIŠŇOVSKÁ Z., 2008: Čiastkový monitorovací systém Biota 2008. Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Nitra, 13 pp.

— CEĽUCH M. (ed.), BAČKOR P., DANKO Š., FULÍN M., KAŇUCH P., LEHOTSKÁ B., LEHOTSKÝ R., MATIS Š., PJENČÁK P., UHRIN M. & VIŠŇOVSKÁ Z., 2007: Čiastkový monitorovací systém Biota a mapovanie výskytu netopierov. Záverečná správa, 15 pp. [Depon. in Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Nitra]

— CEĽUCH M. (ed.), BOBÁKOVÁ L., DANKO Š., FULÍN M., HAPL E., HÁJEK B., HÁJKOVÁ A., KAŇUCH P., LEHOTSKÁ B., LEHOTSKÝ R., MATIS Š., PJENČÁK P. & UHRIN M., 2006: Čiastkový monitorovací systém Biota a mapovanie výskytu netopierov. Záverečná správa, 18 pp. [Depon. in Skupina pre ochranu netopierov, Nitra]

— CEĽUCH M. & KAŇUCH P., 2003: Turistické sprístupnenie jaskyne Zlá diera – významného zimoviska netopiera brvitého (Myotis emarginatus). Pp.: 174–175. In: BRYJA J. & ZUKAL J. (eds.): Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, 244 pp.

— CEĽUCH M. & ŠEVČÍK M., 2006: Netopiere (Chiroptera) v meste Nitra. Predbežná správa, 11 pp. [Depon. in Skupina pre ochranu netopierov, Nitra]

— CEĽUCH M. & ŠEVČÍK M., 2006: Prieskum výskytu netopierov (Chiroptera) v Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. Správa, 9 pp. [Depon. in Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica]

— DANKO Š. & PJENČÁK P., 2006: Výskyt lietavca sťahovavého (Miniopterus schreibersii) v Slanských vrchoch. Vespertilio, 9–10: 222–224.

— DANKO Š., GÉCZI I., BIHARI Z. & PJENČÁK P., 2006: Netopiere masívu Miliča (Slanské vrchy). Vespertilio, 9–10: 57–73.

— DANKO Š., PJENČÁK P., MATIS Š., KAŇUCH P., CEĽUCH M., KRIŠTÍN A. & UHRIN M., 2007: Netopiere lesných biotopov Slovenska. Vespertilio, 11: 25–46.

— FULÍN M. & MATIS Š., 2006: Výsledky výskumu netopierov (Chiroptera) v Jasovskej jaskyni v rokoch 1996–2006. Natura Carpatica, 47: 187–196.

— FULÍN M. & MATIS Š., 2007: Doterajšie výsledky z krúžkovania netopierov pred Jasovskou jaskyňou. Natura Carpatica, 48: 191–196.

— FULÍN M., 2005: Poznámky z činnosti zoologickej sekcie na XXIX. Vsl. TOP-e v Hatfe 2005. Pp.: 37–40. VORALOVÁ K. (ed.): XXIX. východoslovenský tábor ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou. Hatfa „Južný Zemplín”, 30. júl – 5. agust 2005. Prípravný výbor XXIX. Vs. TOP, Trebišov, 64 pp.

— GURSKÁ E. & RENDOŠ M., 2008: Sčítanie letných kolónií netopierov v prešovskom okolí. Vespertilio, 12: 132.

— HOLÚBEK P. & HORVÁTH P., 2009: Správa z prieskumu jaskyne na Solimáli vo Volovských vrchoch. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 40(4): 27.

— HORÁČEK I. & HANÁK V., 1989: Distributional status of Myotis dasycneme. Pp.: 565–590. In: HANÁK V., HORÁČEK I. & GAISLER J. (eds): European Bat Research 1987. Charles University Press, Praha, 718 pp.

— KAŇUCH P. & KRIŠTÍN A., 2003: Netopiere (Chiroptera) južnej časti Krupinskej planiny. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 22: 97–100.

— KAŇUCH P., 2005: Netopiere (Chiroptera). Pp.: 22–35. In: KAŇUCH P., KRIŠTÍN A. & ŠTEFFEK J. (eds): Stav poznania a ochrany rovnokrídlovcov (Orthoptera), modliviek (Mantodea), mäkkýšov (Mollusca) a netopierov (Chiroptera) v Národnom parku Muránska planina (SKÚEV 0225). Podklad k Programu starostlivosti o územie európskeho významu. Finálna správa (september 2005). Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, 35 pp.

— KAŇUCH P., DANKO Š., CEĽUCH M., KRIŠTÍN A., PJENČÁK P., MATIS Š. & ŠMÍDT J., 2008: Relating bat species presence to habitat features in natural forests of Slovakia (Central Europe). Mammalian Biology, 73: 147–155

— KAŇUCH P., KRIŠTÍN A., UHRIN M., HAPL E. & URBAN P., 2003: Netopiere (Chiroptera) v okrese Veľký Krtíš. Pp.: 116–122. In: URBAN P. (ed.): Príroda okresu Veľký Krtíš – 15 rokov od celoslovenského tábora ochrancov prírody. Zborník referátov zo seminára. Environmentálna spoločnosť Lutra, Čebovce, 158 pp.

— KOVÁČ Ľ., MOCK A., VIŠŇOVSKÁ Z. & ĽUPTÁČIK P., 2008: Spoločenstvá fauny Brestovskej jaskyne (Západné Tatry). Slovenský kras, 46(Supplementum 1): 97–100.

— KRIŠTÍN A. & URBAN P., 2003: Zo stretnutia prírodovedcov Čebovská Bukovina 2003. Chránené územia Slovenska, 57: 39–40.

— KRIŠTÍN A. & URBAN P., 2008: Stretnutie prírodovedcov Východný Hont 2008. Chránené územia Slovenska, 76: 24–27.

— LEHOTSKÁ B. (zost.), 2003: Zimné sčítanie netopierov na Slovensku 2002/2003. Skupina pre ochranu netopierov (SON), Zvolen, 24 pp.

— LEHOTSKÁ B. & LEHOTSKÝ R., 2009: 15 rokov zimného monitoringu netopierov v jaskyni Driny. Aragonit, 14(2): 171–172.

— LEHOTSKÁ B. & MIKULOVÁ M., 2006: Netopiere Myjavskej pahorkatiny. Vespertilio, 9–10: 242.

— LEHOTSKÁ B., 2005: Najvýznamnejšie chiropterologické lokality západného Slovenska. Veronica, 19(4): 2–3.

— LEHOTSKÁ B., 2005: Netopiere (Chiroptera). Pp.: 161–163. In: Majzlan O. et al. (eds): Fauna Devínskej Kobyly. Asociácia priemyslu a ochrany prírody, Bratislava, 184 pp.

— LEHOTSKÁ B., 2006: Netopiere (Chiroptera) urbanizovaného prostredia Bratislavy. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 14(2): 55–63.

— MATEJKA M., MÚKA Ľ., CEĽUCH M. & KAŇUCH P., 2004: Zimné sčítanie netopierov na južnej strane Nízkych Tatier. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 35(1): 86–87.

— MATIS Š., BOLDOGH S. & PJENČÁK P., 2003: Records of Nyctalus lasiopterus in the Gömör-Torna Karst (Slovakia, Hungary). Vespertilio, 7: 135–138.

— MATIS Š., DANKO Š., PJENČÁK P., UHRIN M. & FULÍN M., 2000: Ďalšie poznatky o výskyte netopiera pobrežného (Myotis dasycneme) na Slovensku. Vespertilio, 4: 127–134.

— MATIS Š., PJENČÁK P. & FULÍN M., 2003: Správa o výskume netopierov (Chiroptera) na území Cerovej vrchoviny (19.–21. 7. 2003). Nepublikovaný rukopis, 2 pp. [sine pag.] [Depon. in Správa NP Muránska planina, Revúca]

— MATIS Š., PJENČÁK P. & FULÍN M., 2007: Zhrnutie výsledkov činnosti chiropterologickej sekcie. Pp.: 38–42. In: KISELY R. (ed.): 30. východoslovenský tábor ochrancov prírody s medzinárodnou účasťou. Dlhá Ves "Slovenský kras", 29. júl – 4. august 2006. Prípravný výbor TOP, Rožňava – Dlhá Ves, 56 pp.

— MIHÁL T., 2004: Netopiere (Chiroptera) podzemných priestorov Štiavnických vrchov. Naturae Tutela, 8: 55–82.

— MOCK A., ĽUPTÁČIK P., FENĎA P. & PAPÁČ V., 2004: Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna Hora). Aragonit, 9: 35–40.

— NOGA M., 2007: Osteologické nálezy netopierov z územia Malých Karpát. Vespertilio, 11: 109–118.

— OBUCH J. & HOLÚBEK P., 2006: Osteologické zbery z Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi. Slovenský kras, 44: 169–173.

— OBUCH J., 2003: Potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) v lužných lesoch. Buteo, 13: 41–51.

— OBUCH J., 2004: Osteologický prieskum v niektorých jaskyniach Strážovských vrchov. Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti, 35(3): 29–31.

— OBUCH J., 2004: Typy potravy sovy obyčajnej (Strix aluco) v Národnom parku Muránska planina. Reussia, 1(Supplement 1): 299–309.

— OBUCH J., 2006: Subfosílna a subrecentná potrava sovy obyčajnej (Strix aluco) vo Veľkej Fatre. Pp.: 225–235. In: Adamec M. & Urban P. (eds): Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. Zborník referátov z konferencie (14.–15. 10. 2005). Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 239 pp.

— OBUCH J., 2007: Potrava krkavca čierneho (Corvus corax) na Slovensku. Tichodroma, 19: 1–10.

— PJENČÁK P. (ed.), 2008: Zimné sčítanie netopierov na Slovensku 2006/2007. Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku, Nitra, 28 pp.

— PJENČÁK P. & FULÍN M. (eds), 2006: Zimné sčítanie netopierov na Slovensku 2003/2004. Skupina pre ochranu netopierov, Revúca, 28 pp.

— PJENČÁK P. & FULÍN M. (eds), 2006: Zimné sčítanie netopierov na Slovensku 2004/2005. Skupina pre ochranu netopierov, Revúca, 24 pp.

— PJENČÁK P. & FULÍN M. (eds), 2006: Zimné sčítanie netopierov na Slovensku 2005/2006. Skupina pre ochranu netopierov, Revúca, 24 pp.

— PJENČÁK P., DANKO Š. & MATIS Š., 2003: Netopiere Tatranského národného parku a širšieho okolia. Vespertilio, 7: 139–160.

— POHORELCOVÁ Z., 2009: Výskyt netopierov (Chiroptera) v obci Medzibrod a okolí. Bakalárska práca, 27 pp. + prílohy [Depon. in Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica]

— PREZBRUCHÝ P., 2008: Úkryty netopierov v starých kabátoch a v iných textíliách na povalách domov. Vespertilio, 12: 135.

— REZNÍK S. & CEĽUCH M., 2005: Program starostlivosti o Zoborské vrchy zo zreteľom na európsky významné druhy stavovcov: Mammalia Chiroptera. Správa z prieskumu, 24 pp. [Depon. in Správa CHKO Ponitrie, Nitra]

— ŠEVČÍK M. & CEĽUCH M., 2006: K netopierom (Chiroptera) Tríbeča, Nitrianskej a Žitavskej pahorkatiny. Rosalia (Nitra), 18: 225–236.

— ŠEVČÍK M. & CEĽUCH M., 2006: Lovné zoskupenia a úkryty netopierov Nitrianskeho mestského parku Sihoť. Vespertilio, 9–10: 243.

— UHRIN M. & DANKO Š., 1996: Nové nálezy netopiera pobrežného, Myotis dasycneme (Chiroptera: Vespertilionidae) na Slovensku. Lynx (Praha), n. s., 27: 67–68.

— UHRIN M., BENDA P., BALÁZS C. & OBUCH J., 2008: Netopiere (Chiroptera) Cerovej vrchoviny (stredné Slovensko). Vespertilio, 12: 49–74.

— UHRIN M., BENDA P., OBUCH J. & DANKO Š., 2008: Lesser Mouse-eared Bat (Myotis blythii) in Slovakia: distributional status with notes on its biology and ecology (Chiroptera: Vespertilionidae). Lynx (Praha), n. s., 39 (1): 153–190.

— UHRIN M., BENDA P., OBUCH J. & URBAN P., 2010: Changes in abundance of hibernating bats in central Slovakia (1992–2009). Biologia, 65(2): in press

— URBAN P. & HOFFREITER Ľ., 2008: Zimovanie netopierov vo Svätom Antone. Zborník múzea vo Svätom Antone, 18: 151–156.

— URBAN P. & MEZEI A., 2008: Netopiere na Čabradi. Vespertilio, 12: 75–80.

— VIŠŇOVSKÁ Z. & BARLOG M., 2009: Príspevok k poznaniu fauny pseudokrasovej jaskyne Pod Jankovcom 2 v Levočských vrchoch. Aragonit, 14(1): 63–66.

— VIŠŇOVSKÁ Z., 2006: Monitoring výskytu netopierov vo vybraných jaskyniach Demänovskej doliny. Správa o výsledkoch monitoringu v rokoch 2005–2006. Správa, 6 pp. [Depon. in Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš]

— VIŠŇOVSKÁ Z., 2007: Jaskyne Demänovskej doliny – významné zimoviská netopierov. Aragonit, 12: 54–61.

— VIŠŇOVSKÁ Z., 2008: Netopiere (Chiroptera) Belianskej jaskyne. Slovenský kras, 46(2): 393–408.

— ZLACKÁ S., 2004: Netopiere (Chiroptera) podkrovných priestorov v CHKO Štiavnické vrchy. Vespertilio, 8: 127–136.