Zingel streber

NATURA 2000 AnnexII code:

1160 - Zingel streber


Group:Fish

Results of ETC/BD:

Alpine:IN MOD + Sci Res - Add ‘stepping-stone’ sites to link with Danube
Pannonian:IN MOD / Sci Res

Map of distribution (click for zoom):

Authors:Ján Koščo, Ladislav Pekárik
Reviewers:Jaroslav Andreji

Distribution of species overlapped with SCIs and proposed additions

Percentage of species in Alpine region:64%
Percentage of species in Pannonian region:53%
Comment:pixelation (disjunction) of site boundaries is caused by unprecise overlap of the grid layers

Contact person janak@daphne.sk

Source of data for present map of distribution:

— Beleš, P., Chládecký, B., Krajč, T.,: 2006: Inventarizačný výskum ichtyofauny – správa z prieskumu za rok 2006, SRZ – Rada Žilina

— Koščo J., Lusk S., Halačka K., Pekárik L., Košuthová L., 2007: Výskyt chránených a inváznych druhov rýb v povodí Ipľa. Natura Carpathica 48: 141-152.

— Koščo J., Lusk S., Pekárik L., Košuthová L., Lusková V., Košuth P., 2008: Present status and distribution of fish species belonging to genera Cobitis, Sabanejewia and Misgurnus in Slovakia. Folia Zoologica, 57, 1-2: 26-34.

— Koščo J., Lusk S., Pekárik L., Košuthová L., Lusková V., Košuth P., 2008: Present status and distribution of fish species belonging to genera Cobitis, Sabanejewia and Misgurnus in Slovakia. Folia Zoologica, 57, 1-2: 26-34.

— Košuth P., Koščo J., Košuthová L., Pekárik L., 2006: Súčasný stav rozšírenia zástupcov čeľade ostriežovité (Percidae), v slovenskom povodí Tisy. Sb .ref. XI. Česká ichtyol. konf, Vodňany: 56–59.

— Pekárik L., nepublik.